Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je našou prioritou. Osobné údaje uchovávame a spracovávame v súlade s platnými zákonmi, najmä so všeobecným Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "GDPR"). Všetky získané osobné údaje sú spracovávané na základe zákonných titulov, pre legitímne a jasné zámery, a to iba v nevyhnutnom rozsahu a po dobu potrebnú na dosiahnutie vytýčeného účelu. Podrobnejšie informácie vrátane kontaktných údajov, nájdete nižšie v texte.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu:

Car Service Group CZ, s.r.o.
Sídlo: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 04538749
Tel.: 800 870 884
E-mail: info@cash4car.cz

Car Service Partner s.r.o.
Sídlo: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 06143911
Tel.: 800 870 884
E-mail: info@cash4car.cz

 

Aké osobné údaje uchovávame a spracovávame?

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:
odoslaním otázky alebo kontaktného formulára: Meno, priezvisko, telefón, e-mail
za účelom realizácie objednávky: Meno, priezvisko, rodné číslo / identifikačné číslo, adresa, číslo osobného dokladu a IP adresa

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky:
Pri návšteve webovej stránky o Vás môžu uchovávať údaje, akými sú napríklad cookies kvôli návšteve webu.
Cookies: využívame dva typy cookies. Naše vlastné, ktoré slúžia priamo pre beh stránok a cookies tretích strán, ktoré ukladajú anonymne informácie o návšteve webu. Tie potom môžu byť využívané pre analytické alebo marketingové účely. Všetky informácie v cookies, ktoré ukladáme, sú anonymné.

Kamerové systémy na našich prevádzkach:
V našich prevádzkach nie sú automaticky spracovávané záznamy z kamerového systému. Prevádzky nie sú vybavené kamerovým systémom s online prenosom a záznamom.

Na základe akého oprávnenia a na aké účely spracovávame osobné údaje?

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je:
Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom osobných údajov, tj. Nami
Oprávnený záujem správcu pre potreby priameho marketingu, teda najmä zasielanie obchodných oznámení a newsletterov a ochrany majetku a zaistenie bezpečnosti a zdravia osôb v prípade kamerových systémov v prevádzkach
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby marketingu v prípade, že nedošlo k objednaniu žiadneho tovaru či služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:
Riadne vybavenie Vašej objednávky a výkon práva a povinností plynúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom
Zasielanie obchodných oznámení či uskutočňovanie iných marketingových aktivít
Ak si neželáte dostávať obchodné oznámenia či byť inak dotknutí našimi marketingovými aktivitami, máte možnosť kedykoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby marketingu odvolať. Túto možnosť nájdete v pätičke každého e-mailu alebo v sekcii súkromí vo svojom účte. Obrátiť sa môžete aj na vyššie uvedený e-mail na poverenca pre ochranu osobných údajov.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracovávať?

Osobné údaje budeme spracovávať len po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu vyššie uvedených účelov. V prvom rade teda po dobu trvania zmluvného vzťahu. Ďalej osobné údaje spracovávame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu pre naplnenie zákonných povinností.

Komu osobné údaje odovzdávame?

Poistnému makléri a poisťovniam – uzatváraní poistenia vozidiel
Orgánom verejnej správy na základe príslušných právnych predpisov
Externým partnerom pre správu pohľadávok – v prípade neplnenia zmluvného vzťahu
Osobné údaje odovzdávame iba spracovateľom, ktorí garantujú vhodné záruky, náležitej zabezpečenie ochrany osobných údajov a pri spracovávaní dodržiavajú všetky platné právne predpisy.

Akým spôsobom sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme vždy zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Prijali sme a udržiavame také technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečujú zamedzenie neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, ich zmeny zničenia či straty, neoprávnených prenosov, ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj iného zneužitia osobných údajov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Vo vzťahu k ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

Právo prístupu k osobným údajom

Máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, na aké účely, na aké obdobie, komu tieto údaje odovzdávame a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. Všetky tieto informácie by ste mali nájsť v tomto dokumente. Nebudete Ak si istí, môžete nás požiadať o informáciu, či osobné údaje ktoré sa Vás týkajú, nami sú alebo nie sú spracovávané, a prípadne požiadať o prístup k týmto osobným údajom.

Právo opravu osobných údajov

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame sú nepresné alebo neúplné, máte práva na to, aby sme údaje bez zbytočného odkladu opravili alebo doplnili.

Právo na vymazanie osobných údajov

V niektorých prípadoch máte právo na to, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Ide o situácie, keď:

Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, ku ktorých spracovanie je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň neexistuje iný právny dôvod, prečo tieto údaje naďalej spracovávať;
využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie Právo namietať proti spracovaniu) a v rámci tohto práva sa ukáže, že v danej situácii prevažuje Váš záujem pred naším oprávneným záujmom pre spracovanie osobných údajov;
domnievate sa, že osobné údaje sú nami spracované protiprávne.
Vezmite, prosím, na vedomie, že toto právo neplatí, ak je spracovanie dotknutých osobných údajov potrebných na splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovanie

V niektorých prípadoch máte možnosť požadovať obmedzenia spracovania, a to popierate ak presnosť Vašich osobných údajov; domnievate sa, že Vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne; Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania, ale Vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov; alebo ak ste napadli spracovanie (pozri nižšie Právo namietať proti spracovaniu). Ak dôjde k obmedzeniu spracovaniu Vašich osobných údajov, budú tieto môcť byť spracované len s Vaším súhlasom (s výnimkou ich uloženie či zálohy).

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať nás o prenos svojich osobných údajov, ktoré ste nám sami poskytli. Toto právo sa uplatní len voči tým osobným údajom, ktoré spracovávame automatizovane. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracovaniu

Niektoré osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri vyššie "Na základe akého oprávnenia a na aké účely spracovávame osobné údaje?"), Proti takémuto spracovaniu osobných údajov máte právo namietať. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov

S žiadosťami o uplatnení Vášho práva sa môžete kedykoľvek obrátiť na správcu prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v záhlaví tohto dokumentu.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018